جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن مقشر در لغت نامه دهخدا

ابن مقشر

[اِ نُ ؟] (اِخ) ابوالفتح منصوربن شملان مصري. از پيوستگان دولت فاطمي مصر و طبيب خاص عزيز و حاکم. مولد او به سال 386 ه . ق. و در 411 بروزگار حاکم درگذشت.

کلمات مشابه