جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن مفلح در لغت نامه دهخدا

ابن مفلح

[اِ نُ مُ لِ] (اِخ) ظهيرالدين ابواسحاق ابراهيم بن نورالدين علي بن عبدالعالي عاملي ميسي فقيه، شيعي، از علماي دولت شاه طهماسب صفوي. او بحسن خط معروف بوده است و فرزند او عبدالکريم و نبهء او شيخ لطف الله متوفي به 1032 ه . ق. هر يک از علماي معروف بودند و شيخ لطف الله همان است که شاه عباس کبير براي او مسجد معروف را در ميدان شاه اصفهان بنا کرد.

کلمات مشابه