جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن مظفر در لغت نامه دهخدا

ابن مظفر

[اِ نُ مُ ظَفْ فَ] (اِخ) رجوع به ابوالحکم مغربي شود.

کلمات مشابه