جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن مطلب در لغت نامه دهخدا

ابن مطلب

[اِ نُ مُطْ طَ لِ] (اِخ) هبه اللهبن محمد بن مطلب، ملقب به ولي الدوله. وزير خليفه المستظهر بالله. او به سال 499 ه .ق . پس از وفات زعيم الرؤسا ابن جهير مقام وزارت يافت لکن سپس سلطان محمد بن ملکشاه از اصفهان بخليفه نامه کرد و عزل او درخواست. و خليفه کُرهاً او را معاف کرد و ابن مطلب بدربار سلطان محمد شد و از آن پس که خوشنودي خاطر سلطان حاصل کرد، خليفه بار ديگر او را بوزارت برداشت لکن پس از چندي خليفه بر وي خشم گرفت و او باصفهان گريخت. گويند ابن مطلب مذهب شيعه داشت و بهانهء محمد بن ملکشاه در تقاضاي عزل وي همين امر بود. و ابن الطقطقي را در کتاب الفخري از او حکايتي است. رجوع بدانجا شود.

کلمات مشابه