جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن مشکان در لغت نامه دهخدا

ابن مشکان

[اِ نُ مُ] (اِخ) تابعي است معروف به مشکان حمّال.

کلمات مشابه