جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش بند در لغت نامه دهخدا

آتش بند

[تَ بَ] (نف مرکب) افسون که بدان آتش فرونشيند :
نسخه اي کز خط تست اندر دل سوزان من
سحر آتش بند يا تعويذ تب ميخوانمش.
اميرخسرو دهلوي.

کلمات مشابه