جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن مساب در لغت نامه دهخدا

ابن مساب

[اِ نُ ؟] (اِخ) از فقها و روات مذهب مالک. او را تعليقاتي است. (از ابن النديم).

کلمات مشابه