جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن مریم در لغت نامه دهخدا

ابن مریم

[اِ نُ مَ يَ] (اِخ) ابوعبدالله شريف محمد بن محمد بن احمد مليتي تلمساني. در اوائل قرن يازدهم هجري در تلمسان ميزيست. او راست: البستان في ذکر الاولياء و العلماء بتلمسان در شرح حال 178 تن از بزرگان آن ديار و در سال 1011 ه .ق . از تصنيف آن فراغت يافته است و آن مرتب بحروف است و در سال 1019 در تلمسان به طبع رسيده و نيز به زبان فرانسه ترجمه و به سال 1910 م. طبع شده است.

کلمات مشابه