جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن مردینش در لغت نامه دهخدا

ابن مردینش

[اِ نُ مَ نِ] (اِخ) محمد بن احمد. از سلاطين اندلس، و قلمرو او در طرف شرقي شبه جزيرهء اسپانيا يعني جهات مرسيه و بلنسيه بوده است. او را با اتفاق ملوک نصراني با عبدالمؤمن موحدي و پسر او يوسف محارباتي روي داد، موحدين غالب آمدند و بعض ممالک او را ضبط کردند و او به 567 ه .ق . بمرد. پسران او بنا بوصيت پدر به يوسف بن عبدالمؤمن که در اين وقت از افريقا به اندلس تجاوز کرده بودند تسليم شدند و يوسف خواهر ايشان را بزني کرد و آنان را نيکو مي داشت و احسان و اکرام ميکرد. و کلمهء مردينش برخلاف ضبط بعض مصنفين از کلمهء اسپانيائي مارتي نِز(1) آمده است به معني پسر مارتين.
(1) - Martinez.

کلمات مشابه