جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن مردان در لغت نامه دهخدا

ابن مردان

[اِ نُ ؟] (اِخ) ابوموسي عيسي بن مردان. از علماي نحو. او از شاگردان ابوطالب و از رواتِ اوست. او راست: کتاب القياس علي اصول النحو. (ابن النديم).

کلمات مشابه