جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن مدبر در لغت نامه دهخدا

ابن مدبر

[اِ نُ مُ دَبْ بِ] (اِخ) رجوع به ابراهيم بن مدبر شود.

کلمات مشابه