جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن ماهان در لغت نامه دهخدا

ابن ماهان

[اِ نُ] (اِخ) يعقوب سيرافي، از مردم سيراف فارس. و او طبيب بود. و کتاب السفر و الحضر في الطب از اوست. (ابن النديم). و قفطي گويد او در دولت عباسيان ميزيست.

کلمات مشابه