جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن مافنه در لغت نامه دهخدا

ابن مافنه

[اِ نُ فِنْ نَ] (اِخ) ابومنصور بهرام. وزير ابوکاليجار ديلمي معروف به عادل.

کلمات مشابه