جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن ماسویه در لغت نامه دهخدا

ابن ماسویه

[اِ نُ يَ] (اِخ)(1) ابوزکريا يحيي (يوحنا)بن ماسويه. فاضلي طبيب و مصنفي دانشمند بود. خدمت مأمون و معتصم و واثق کرد. پدر او ماسويه در جندي شاپور عطار بود و خود يوحنا تلميذ جبرئيل بن بختيشوع طبيب هارون بود، و حنين بن اسحاق شاگرد ابن ماسويه است. و گويند آنگاه که حجاج بن مطر و ابن البطريق و سلم را براي اختيار و حمل کتب حکمت به روم فرستادند او نيز بهمين سمت به روم رفت و رشيد او را متولي ترجمهء کتب طبيهء قريمه کرد و آن کتبي بود که مسلمين پس از فتوحات خود در انقره و عموريه و ديگر بلاد روم يافتند. او مردي مزّاح و حاضرجواب بوده است چنانکه گويند روزي ابن حمدون نديم در محضر متوکل با يوحنا به دعابه چيزي گفت، يوحنا گفت اگر باندازهء جهل خويش علم داشتي و آن علم بصد خبزدوک بخش کردندي هر يک از آنان اعقل از ارسطو گرديدندي. (ابن النديم). او بسياري از کتب يوناني و سرياني را بزمان هارون و امين و مأمون و معتصم به عربي نقل کرد و از خليفه براي اين شغل وظيفهء مستمره داشت. گويند او مکاني بکنار دجله براي تشريح بوزينگان مهيا داشت و در سال 221 ه .ق . آنگاه که پادشاه نوبه براي معتصم بوزينه بتحفه آورد ابن ماسويه تمنا کرد که عدهء بسياري از نوع آن از نوبه بدو فرستند و او بتشريح اجساد آنان پرداخت و علت اين تقاضا آن بود که اين نوع در تمام اندام بانسان شبيه و تنها فرقشان با آدمي مستور بودن بشرهء آنان از موي بود. وفات يوحنا در سال 243 بوده است. ليون افريقائي گويد مولد او به سال 777 م. (165 ه .ق .) بوده است. او راست: کتاب الکمال و التمام. کتاب الکامل. کتاب الحمام. کتاب دفع ضرر الاغذيه. کتاب الاسهال. کتاب علاج الصداع. کتاب السدر و الدوار. کتاب لِمَ امتنع الاطباء من علاج الحوامل في بعض شهور حملهن. کتاب محنه الطبيب. کتاب مجسه العروق. کتاب الصوت والبحه. کتاب ماءالشعير. کتاب الفصد والحجامه. کتاب المره السوداء. کتاب علاج النساء اللواتي لايحبلن. کتاب السواک و السنونات. کتاب اصلاح الادويه المسهله. کتاب الحُمَّيات مشجر. کتاب القولنج. کتاب البرهان و آن مشتمل بر سي کتاب است. کتاب البصيره. کتاب الکُنّاش مشجر. کتاب الجذام. کتاب اصلاح الاغذيه. کتاب الرجحان في المعده (کذا). کتاب النجح و آن کُنّاش صغيري است بنام مأمون. کتاب الادويه المسهله. کتاب التشريح. کتاب الطبيخ. برادرهاي او ميخائيل و عيسي و جرجيس نيز شغل طبابت داشته اند.
(1) - Jean Mesue (Jahiah - Ibn Masouiah).

کلمات مشابه