جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن لسان الحمره در لغت نامه دهخدا

ابن لسان الحمره

[اِ نُ لِ نِلْ حُمْ مَ رَ](اِخ) عبدالله بن حُصين يا ورقاءبن اشعر. نسابه و خطيبي بليغ از عرب.

کلمات مشابه