جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن لاجین در لغت نامه دهخدا

ابن لاجین

[اِ نُ] (اِخ) محمد بن الامير لاجين بن عبدالله ذهبي حسامي طرابلسي. او راست کتابي در حرکات عسکري موسوم به تحفه المجاهدين في العمل بالميادين و بعضي اين کتاب را بپدر او لاجين نسبت کنند. و وي بقرن هشتم هجري ميزيسته و هم او راست: بغيه القاصدين في العمل بالميادين، و آنرا به نام امير سيف الدين مارديني صاحب حلب کرده و نسخه اي از آن در ليدن موجود است. کتاب غايه المقصود من العلم و العمل بالبنود. نسخه اي از آن به پاريس است. کتاب في الرماح و غيرها که در کتابخانهء ليدن مضبوط است.

کلمات مشابه