جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن کوره در لغت نامه دهخدا

ابن کوره

[اِ نُ ؟] (اِخ) ابوسليمان داودبن کورهء قمي. از علماي شيعه. او راست: کتاب الرحمه.

کلمات مشابه