جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن کلاب در لغت نامه دهخدا

ابن کلاب

[اِ نُ کُلْ لا] (اِخ) عبدالله بن محمد بن کلاب القطان. از متکلمين بابيهء حشويه. او را با عبادبن سليمان مناظرات بوده. و ابن کلاب گويد کلام خدا خداي است. و عباد گويد که ابن کلاب در اين قول ترسا باشد. ابوالعباس بغوي گويد در دارالروم [ ظ. به بغداد ] بجانب غربي نزد فثيون نصراني رفتم و در ضمن نام ابن کلاب بميان آمد و گفت ابن کلاب اين رأي را از من فراگرفت و اگر او بمانده بود ما مسلمانان را ترسا کرديمي، و بغوي گويد محمد بن اسحاق طالقاني از فثيون پرسيد شما مسيح را چه دانيد؟ گفت همانکه قرآن را مسلمانان اهل سنت دانند. و از ابن کلاب است: کتاب الصفات. کتاب خلق الافعال. کتاب الرد علي المعتزله. (از ابن النديم).

کلمات مشابه