جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن کشکرایا در لغت نامه دهخدا

ابن کشکرایا

[اِ نُ ؟] (اِخ) ابوالحسن مسيحي. طبيبي مشهور و ماهر، از پيوستگان سيف الدولهء حمداني و از اطباي بيمارستان عضدي است. از کتب اوست کُنّاشي به نام حاوي و برادر او از قسيسين بوده است.

کلمات مشابه