جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن قیس الرقیات در لغت نامه دهخدا

ابن قیس الرقیات

[اِ نُ قَ سِرْ رُ قَيْ يا](اِخ) عبيداللهبن قيس قرشي. شاعري معاصر خلفاي بني اميه. او به اول ازجملهء عبدالله بن زبير بود و پس از کشته شدن کسان او و مصعب بن زبير در واقعهء حرّه چندي متواري زيست و سپس به امويان پيوست. ديوان او را سُکري گرد کرده. و نسبت او برقيات بمناسبت مغازلات کثيرهء او با رقيه نام است.

کلمات مشابه