جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن قنصوه در لغت نامه دهخدا

ابن قنصوه

[اِ نُ ؟] (اِخ) محمد بن قنصوه بن صادق، تلميذ سيوطي. او راست: کتاب السحرالحلال من ابداع الجلال. مراتع الالباب في مرابع الاَداب.

کلمات مشابه