جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن قنان در لغت نامه دهخدا

ابن قنان

[اِ نُ ؟] (اِخ) رجوع به خلف بن يوسف الدستميساني شود.

کلمات مشابه