جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن قلیته در لغت نامه دهخدا

ابن قلیته

[اِ نُ ؟] (اِخ) مصحف ابن فليته. رجوع به ابن فليته ابوالعباس ... شود.

کلمات مشابه