جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش انداز در لغت نامه دهخدا

آتش انداز

[تَ اَ] (نف مرکب) آنکه در جنگها آتش يا نفط بصف دشمن افکند :
بهر سو که دو گرد کين ساز بود
ميانْشان يکي آتش انداز بود.اسدي.
|| کسي که افروختن تنور نانوايي با اوست.

کلمات مشابه