جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن قطان در لغت نامه دهخدا

ابن قطان

[اِ نُ قَطْ طا] (اِخ) ابوالحسين احمدبن محمد بغدادي. از فقهاي شافعي. او تلميذ ابن سريج و ابواسحاق مروزي بود و در بغداد تدريس فقه ميکرد. وي را چند کتاب در فقه شافعي است. وفات به سال 359 ه .ق .

کلمات مشابه