جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن قضیب البان در لغت نامه دهخدا

ابن قضیب البان

[اِ نُ قَ بِلْ] (اِخ)محمدبن عبدالقادربن محمد حجازي حلبي حنفي. اديبي فاضل، و پدر او نقيب اشراف حلب بوده. مولد محمد مکهء معظمه1001 ه .ق . از آنجا بحلب هجرت کرد و چندي قضاي اريحا داشت. او زبان فارسي و عربي و ترکي را نيکو ميدانست و بهر سه زبان رسائل و اشعار رائقه دارد. وفات او بحلب به سال 1069 بوده است. (از خلاصه الاثر محبي).

کلمات مشابه