جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن قضیب البان در لغت نامه دهخدا

ابن قضیب البان

[اِ نُ قَ بِلْ] (اِخ) السيد عبدالله بن محمد حجازي. از متأخرين شعراي عرب. قصيدهء داليّهء او در مدح رسول صلوات اللهعليه مشهور و ساير اشعار او مطبوع و مرغوب فيه است و او را ديواني است. مديحهء داليّهء او به بيت ذيل آغاز مي شود:
اهلاً بنشر من مهب زرود
احيي فؤاد العاشق المنجود.
شيخ عثمان عرياني اين قصيده را شرح و شيخ امين جندي تخميس کرده است. وفات او به سال 1096 ه .ق . بوده است.

کلمات مشابه