جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن قصار در لغت نامه دهخدا

ابن قصار

[اِ نُ قَصْ صا] (اِخ) سليمان بن علي. از مشاهير مغنيان بغداد. او را تصنيفات و ترکيباتي در موسيقي بوده است. دربارهء او و نيز معاشقات وي با کنيزک بلوري کاتب حکاياتي منقول است.

کلمات مشابه