جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن قس در لغت نامه دهخدا

ابن قس

[اِ نُ ؟] (اِخ) مسعود بغدادي. از مشاهير اطباي اسلام. در خدمت مستعصم بالله آخرين خليفهء عباسي ميزيست و پس از قتل خليفه در خانهء خويش انزوا جست و گويند تا گاه مرگ از خانه بيرون نشد.

کلمات مشابه