جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن قزاوغلو در لغت نامه دهخدا

ابن قزاوغلو

[اِ نُ ؟] (اِخ) رجوع به ابن جوزي شمس الدين ابوالمظفر... شود.

کلمات مشابه