جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن قدامه در لغت نامه دهخدا

ابن قدامه

[اِ نُ قُ مَ] (اِخ) رجوع به قدامه بن جعفر شود.

کلمات مشابه