جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن قتلمش در لغت نامه دهخدا

ابن قتلمش

[اِ نُ ؟] (اِخ) ابومنصور محمد بن سليمان. اديبي از مردم سمرقند، متولد به سال 543 ه .ق . در بغداد منصب حاجبي خليفه داشت و به ولع در قمار مشهور بود و در 620 به بغداد درگذشت.

کلمات مشابه