جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن قاسم عتقی در لغت نامه دهخدا

ابن قاسم عتقی

[اِ نُ سِ مِ عُ تَ] (اِخ)ابوعبدالله عبدالرحمن بن قاسم بن خالدبن جناده عتقي، از غير نژاد عرب، از موالي زبيدبن حارث عتقي، شاگرد مشهور مالک بن انس، رئيس مذهب و مرجع مالکيان پس از او. مولد او به سال 128 يا 132 يا 133 ه .ق . و وفات در مصر196 بوده. بيست سال ملازمت خدمت مالک کرد و مذهب مالکي را که تاکنون از همهء مذاهب در مغرب رائجتر است او بمغرب برد. و بزرگترين کتاب مالکيان موسوم به المدونه از اوست و اين کتاب جواب اسئلهء اسدبن فرات است و سحنون قاضي قيروان متوفي به سال 240 ه .ق . آنگاه که بزيارت خانه رفت نسخه اي از آن کتاب بمغرب برد. شروح و حواشي بسيار بر اين کتاب کرده اند. قبر ابن قاسم در ظاهر قرافه الصغري است.

کلمات مشابه