جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن فیوما در لغت نامه دهخدا

ابن فیوما

[اِ نُ ؟] (اِخ) رجوع به ثناء کاتبه شود.

کلمات مشابه