جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن فولاد در لغت نامه دهخدا

ابن فولاد

[اِ نُ] (اِخ) يکي از ولات آل بويه. او در 406 ه .ق . بر آل بويه طغيان کرد و حکومت قزوين تقاضا ميکرد و در نواحي ري بغارت و راهزني پرداخت و از فلک المعالي منوچهربن قابوس براي جنگ با مجدالدولهء ديلمي مدد خواست و او با مجدالدوله و مادرش چند بار به محاربه پرداخت و به آخر مجدالدوله در 407 حکمراني اصفهان بدو داد و غائلهء او رفع شد.

کلمات مشابه