جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن فوزجه در لغت نامه دهخدا

ابن فوزجه

[اِ نُ زَ جَ] (اِخ) ابوالفتح محمد بن احمد(1). از مشاهير ادبا، از مردم بروجرد. او را دو کتاب در رد بر ابن جني هست: يکي التجني علي ابن الجني و ديگر الفتح علي مقدمه ابي الفتح. و کتابي ديگر دارد به اسم الکنايات. و نيز او را اشعاري است. و حاجي خليفه گويد او در سال 427 ه .ق . حيات داشته است.
(1) - در کشف الظنون در شرح التجني احمد، و در شرح الفتح حمد بدون همزه آورده و صاحب قاموس الاعلام نيز بي همزه ذکر کرده است.

کلمات مشابه