جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن فلیته در لغت نامه دهخدا

ابن فلیته

[اِ نُ ؟] (اِخ) رجوع به ابن زبير اسواني شود.

کلمات مشابه