جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن فلیته در لغت نامه دهخدا

ابن فلیته

[اِ نُ فَ تَ] (اِخ) ابوالعباس احمدبن محمد بن علي يمني. اديب و کاتب. او راست: کتاب رشداللبيب الي معاشره الحبيب. وفات او به سال 231 ه .ق . بوده است. و در بعض کتب قليته بقاف ضبط شده و حاجي خليفه فلبته بباء موحده آورده است.

کلمات مشابه