جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن فضلان در لغت نامه دهخدا

ابن فضلان

[اِ نُ فَ] (اِخ) احمدبن فضلان بن راشدبن حماد. يکي از فقهاء. او بزمان مقتدر خليفهء عباسي از جانب خليفه با جماعتي از جمله سوسن رسي از بغداد از راه خراسان و بخارا و خوارزم برسالت نزد پادشاه بلغار رفته و در 12 محرم 310 ه .ق . بدانجا رسيده اند، و او از اين سفر سفرنامه اي کرده و مسعودي و اصطخري و ياقوت از آن اقتباس کرده اند.

کلمات مشابه