جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن فضل الله در لغت نامه دهخدا

ابن فضل الله

[اِ نُ فَ لِلْ لاه] (اِخ)بدرالدين محمد بن علي. مانند پدر ديوان کتابت مصر داشته و او را اشعاري است.

کلمات مشابه