جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن فرتنی در لغت نامه دهخدا

ابن فرتنی

[اِ نُ فَ تَ نا] (ع ص مرکب)حَذِر. ناقلا.

کلمات مشابه