جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن فاسیاء در لغت نامه دهخدا

ابن فاسیاء

[اِ نُ] (ع اِ مرکب) خُنْفساء. تسينه گوگال. سوسک سياه. قرنبي. خبزدوک. (منتهي الارب).

کلمات مشابه