جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن غیاث در لغت نامه دهخدا

ابن غیاث

[اِ نُ] (اِخ) کمال الدين بن غياث الفارسي. ظاهراً در اواسط قرن هشتم هجري. او را در مناقب خاندان قصائدي است و اشعار او مشهور است و مردم را بدو اعتقاد نيکو بوده است، و گويند روزي ابراهيم سلطان ميرزا او را طلب کرد و پرسيد از مذاهب چهارگانه کدام بهتر است؟ گفت اي سلطان عالم پادشاهي در درون خانه نشسته است و اين خانه چهار در دارد از هر دري که درآئي در اين خانه سلطان را تواني ديدن، تو جهد کن تا قابليت خدمت سلطان حاصل کني از در سخن مگوي از صدر نشان جوي. شاهزاده بار ديگر بازپرسيد که اي مولانا متابعان کدام مذهب فاضلترند؟ گفت صالحان هر قومي و هر مذهب. سلطان را اين سخن از مولانا خوش آمد. (نقل باختصار از تذکرهء دولتشاه).

کلمات مشابه