جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن غز در لغت نامه دهخدا

ابن غز

[اِ نُ غُ] (اِخ) يکي از ترکان غز :
نان و آش و شير آن هر هفت بز
خورد آن بوقحط عوج ابن غز.مولوي.
و رجوع به عوج بن عوق شود.

کلمات مشابه