جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن عیذون در لغت نامه دهخدا

ابن عیذون

[اِ نُ عَ] (اِخ) رجوع به ابوعلي قالي شود.

کلمات مشابه