جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن علان در لغت نامه دهخدا

ابن علان

[اِ نُ عَلْ لا] (اِخ) علي بن محمد علان بن ابراهيم بن محمد علان صديقي فسائي شيرازي. يکي از اجداد او امام الدين علي بن مبارکشاه از مردم فسا ساکن شيراز و عالمي معروف بوده. ابن علان صاحب ترجمه بمکهء معظمه بزاد و تا آخر عمر بدانجا بزيست. او را ميان عرب شهرتي تمام بود و در حديث و فقه و ادب مرجعيت داشت. بيش از پنجاه کتاب از تأليفات او برجاي است، ازجمله تاريخ بناي کعبه که آنرا به نام سلطان مراد عثماني کرده است.

کلمات مشابه