جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن عطیه در لغت نامه دهخدا

ابن عطیه

[اِ نُ عَ طي يَ] (اِخ) ابوبکر. يکي از ادبا و شعراي اندلس. او سفري بشرق کرده و در مائهء پنجم هجري ميزيسته است.

کلمات مشابه