جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتربات مانسارسپندان در لغت نامه دهخدا

آتربات مانسارسپندان

[تُ سا رِ پَ](اِخ) (پسر قانون مقدس آتش پناه) نام موبدي وزير شاپور دويم و شارح اَوِستا.

کلمات مشابه