جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن عصفور در لغت نامه دهخدا

ابن عصفور

[اِ نُ عُ] (اِخ) ابوالحسن علي بن موسي الحضرمي النحوي. اجداد او از مردم حضرموت و مولد او باشبيليه. در شريش و مالَقه و مرسيه بتدريس اشتغال داشت. و او را کتب بسيار در فنون ادب است، ازجمله: کتاب الازهار. کتاب الهلال. کتاب اناره الدياجي. مختصرالغره. شرح حماسه. شرح جزوليه. شرح متنبي. مولد او به سال 597 ه .ق . و وفات 669.

کلمات مشابه