جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن عسال در لغت نامه دهخدا

ابن عسال

[اِ نُ عَسْ سا] (اِخ) ابوالفضل، برادر ابوالفرج بن عسال. او را رسائلي است در دين نصاري و مجموعهء مختصري از قوانين موضوعهء مجمع روحانيين قبطي در مائهء هفتم هجري.

کلمات مشابه